slayd1
slayd2
slayd3


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNY: Dostawa samochodu asenizacyjnego
Numer ogłoszenia: 203190 - 2020; data zamieszczenia:02.11.2020

Data ogłoszenia przetargu:
02.11.2020r.
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Lędzińska 47
Miejscowość: Lędziny
Kod pocztowy: 43-143
Województwo: śląskie
Tel: + 48 (032) 216-61-23
Faks: +48 (032) 326-70-56
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-partner.pl

Przedmiot zamówienia: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego.

Termin realizacji zamówienia:
do 20.12.2020r.

Specyfikacja warunków zamówienia:
Do odbioru w filii Zamawiającego lub do pobrania poniżej.

Miejsce i termin złożenia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny - Sekretariat do dnia 01.12.2020r., do godziny 10.00

Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Kryteria wyboru oferty:
zgodnie z SIWZ
Wadium:
Nie jest wymagane

Dokumenty do pobrania: OGŁOSZENIE - pełny tekst (pobierz .pdf 2635KB)
Odpowiedzi na pytania oferentów (pobierz .pdf 281KB )
   

data: dodania lub ostatniej modyfikacji: 2020-11-25, 11:18
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/