slayd1
slayd2
slayd3

Informacja ogólna RODO

KLAUZULA RODO:

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), PGK Partner Sp. z o.o. informuje, że:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Partner Sp. z o.o. z siedzibą: 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 47; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych, bądź zleconych, określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przetwarzanie danych osobowych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Spółka jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane (dalej Właściciela), przed zawarciem ww. umowy.

Możliwe są przypadki, kiedy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie, wykraczających poza obszar dotychczasowych umów.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformacyjnych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym dla spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.

Właściciel, którego dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czy też przenoszenia danych.

W przypadku uznania przez Właściciela danych osobowych, że przetwarzanie jego danych narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Właściciela danych zgody, przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody, w dowolnym momencie. 

Podanie danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkowym zawarcia umowy, do którego podania Właściciel danych będzie zobowiązany.

W przypadku, gdy zaistnieje obowiązek ustawowy, a Właściciel nie poda swoich danych, tym samym PGK Partner Sp. z o.o. nie będzie mogło zrealizować zadania ustawowego, może to skutkować konsekwencjami dla Właściciela, przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a Właściciel nie poda swoich danych, PGK Partner Sp. z o.o. nie będzie mogło zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

Udostępnione dane osobowe, z uwagi na dzisiejszy profil działalności PGK Partner Sp. z o.o., nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/