slayd1
slayd2
slayd3
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY LĘDZINY OD DNIA 30.05.2018.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o. w Lędzinach informuje, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.87.2018.EK z dnia 25 kwietnia 2018 r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, od dnia 30.05.2018 r. przez okres 3 lat na terenie Gminy Lędziny obowiązywać będą następujące stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie wody dla odbiorców korzystających z usług Spółki:

OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty*
NETTO Z 8% VAT**
0 1 2 3 4
1

GRUPA I: Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych, jednostki organizacyjne Gminy

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków
7,98 zł/m³ 8,62 zł/m³
2 GRUPA II: Zakłady przemysłowe i usługowe, podmioty gospodarcze
Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 7,98 zł/m³ 8,62 zł/m³
3 GRUPA III: Polska Grupa Górnicza S.A. Ruch Ziemowit Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 7,98 zł/ 8,62 zł/

*) cena w rozliczeniach za odebrane ścieki – wyrażona w m³ odebranych ścieków, ustalonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
**) do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8 % (zgodnie z odrębnymi przepisami)

OPŁATY ZA DOSTARCZENIE WODY:

Taryfowa grupa odbiorców usług Odbiorcy usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty*
NETTO Z 8% VAT**
0 1 2 3 4
Grupa I

Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych; jednostki organizacyjne Gminy, zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty gospodarcze

Cena za 1 m³ dostarczonej wody
5,81 zł/m³ 6,27 zł/m³

* cena w rozliczeniach za dostarczenie wody – wyrażona w złotych za m³ dostarczenie wody  ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
** do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% (zgodnie z odrębnymi przepisami)
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/